§ Phớt chặn dầu thông dụng »

Các thiết kế cho Phớt chặn dầu thông dụng:

- Phớt chặn dầu một môi HMS5 RG
- Phớt chặn dầu hai môi HMSA10 RG
- Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +100°C

Đặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng, chặn dầu tốt.
§ Phớt chặn dầu chịu nhiệt »

Các thiết kế cho Phớt chặn dầu chịu nhiệt:

- Phớt chặn dầu một môi HMS5 V
- Phớt chặn dầu hai môi HMSA10 V
- Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +200°C

Đặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng, chặn dầu tốt.
§ Phớt chặn dầu bằng kim loại »

Các thiết kế cho phớt chặn dầu bằng kim loại:

- Phớt có môi làm bằng cao su Nitrile CRW1 R
- Phớt có môi làm bằng cao su Flour CRW1 V
- Phớt coq môi làm bằng nhựa chịu nhiệt PTFE (-70°C đến +250°C)


Đặc điểm chung: Làm việc tốt trong môi trường hoá chất.