§ Xích con lăn tiêu chuẩn »

Các thiết kế cho xích con lăn tiêu chuẩn:


- Dây xích con lăn một dãy, hai dãy, ba dãy,....
- Dây xích con lăn bằng thép không gỉ.
- Dây xích con lăn theo tiêu chuẩn ANSI ( PHC xx-...)
- Dây xích con lăn theo tiêu chuẩn ISO/BS ( PHC xxB-...)


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt.
§ Xích con lăn bước đôi A,B,C,M »

Các thiết kế cho xích con lăn bước đôi:


- Dây xích con lăn một dãy, hai dãy, ba dãy,....
- Dây xích con lăn bằng thép không gỉ.
- Dây xích con lăn theo tiêu chuẩn ANSI (hệ inch, PHC xxxx-...)
- Dây xích con lăn theo tiêu chuẩn ISO/BS (hệ mét, PHC xxxB-...)


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt.
§ Khoá xích »

Các thiết kế cho khóa xích:


- Khoá xích đôi PHC ...C/L: dạng chốt kẹp
- Khoá xích đơn PHC ...O/L: dạng chốt gài
- Khoá xích bằng thép không gỉ


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt.