§ Vòng bi trượt »

Các thiết kế cho vòng bi trượt:

- Thiết kế theo dạng LBC
- Thiết kế theo dạng LBB
- Thiết kế theo dạng LBH
- Thiết kế theo dạng LPB
- Thiết kế theo dạng LPA


Đặc điểm chung: Thích hợp cho hầu hết các loại bệ trượt.
§ Cụm bi trượt »

Các thiết kế cho cụm bi trượt:

- Thiết kế theo dạng LU
- Thiết kế theo dạng LW
- Thiết kế theo dạng LT
- Thiết kế theo dạng LQ
- Thiết kế theo dạng LV


Đặc điểm chung: Độ bềnh cao.
§ Bệ trượt »

Các thiết kế cho bệ trượt:

- Bệ trượt có thiết kế dạng LLR
- Bệ trượt có thiết kế dạng LLT
- Bệ trượt có thiết kế dạng LSCS
- Bệ trượt có thiết kế dạng LSHS
- Bệ trượt có thiết kế dạng LSNS
- Bệ trượt có thiết kế dạng LEBS A
- Bệ trượt có thiết kế dạng LEAS .. A/B


Đặc điểm chung: Độ bềnh cao.
§ Thanh trượt »

Các thiết kế cho thanh trượt:

- Bệ trượt có thiết thanh dạng LLTHR
- Bệ trượt có thiết thanh dạng LLMWR
- Bệ trượt có thiết thanh dạng LRCB
- Bệ trượt có thiết thanh dạng LRCC


Đặc điểm chung: Độ bềnh cao.